Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Prova d'Aptitud Personal per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària | PAP curs 2021-2022

Els estudiants que vulguin accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català han de fer la Prova d’Aptitud Personal (PAP)

La matriculació de la convocatòria ordinària de la PAP de 2021 serà del 16 de febrer a l'1 de març de 2021.

La prova d'aptitud personal per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària consisteix en 2 exàmens:

Competència comunicativa i raonament crític:

 • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
 • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Competència logicomatemàtica:

 • La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punts de vista de la seva raonabilitat.

Totes les gestions relacionades amb la prova (matrícula, consulta resultats, reclamacions, etc.) es fan al portal d'accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat)

Qui s'ha de presentar a la PAP?

S'han de presentar:

 • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
 • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l'acabin aquest any.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l'accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Qui està exempt?

Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019 o el 2020.
 • Estudiants d'anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

* Obtenir una nota igual o superior a 5 punts, com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU o de la fase general de les proves per a més grans de 25 i de 45 anys, sempre i quan les notes particulars d'aquestes matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

Com se supera la PAP?

La qualificació final de la PAP és Apte o No apte.

La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.

Aquesta qualificació final s'obté de la mitjana aritmètica d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.

Hi ha dues convocatòries anuals: ordinària al mes d'abril i extraordinària al mes de juliol *. S'ha de realitzar la matrícula al portal d'accés a la universitat dintre dels terminis establerts.

* Els estudiants que superin la PAP en convocatòria ordinària podran acreditar aquest resultat a partir de la convocatòria de juny de la preinscripció universitària.

* Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest resultat a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària.

Què passa si no se supera?

L'estudiant pot presentar-se en convocatòries posteriors. Sempre cal realitzar els dos exàmens. Sense superar la PAP, no es podran iniciar els estudis d'aquests graus.

Quantes convocatòries hi ha?

Dues convocatòries: ordinària i extraordinària*

 

Quins dies i a quina hora són els exàmens?

Convocatòria ordinària: 10/04/2021

Convocatòria extraordinària*: 16/07/2021

 • 9:00 - 11:00 h   Competència comunicativa i raonament crític
 • 11:30 - 13:00 h  Competència logicomatemàtica

On es fa la PAP?

Convocatòria ordinària: Barcelona ciutat, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.

Convocatòria extraodinària: Barcelona ciutat, Vic, Girona, Lleida i Tarragona.

Es pot triar qualsevol seu d'examen independentment de la universitat on es vulgui estudiar el grau.

Com conèixer els resultats?

Els resultats es consulten al portal d'accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat)

Es pot demanar revisió?

La sol·licitud es fa al portal d'accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat)

Com sol·licitar estudiar el grau a la universitat?

Per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària, a més de la PAP, s'ha de fer la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat)

*Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest resultat a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària.


Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar

Informació PAP 2021